شنبه بیست و نهم تیر ۱۳۸۷

آهنگ Gidemem از فرهاد گوچر

لغات واصطلاحات جدید

Bazen :بعضى اوقات ،بعضى مواقع ،گاه بگاهى

hre şey : همه چیز

Fazla:زياد،فراوان ،مفرط،بيش ازاندازه

Eşikt:استانه در،سرحد،استانه مانند،استانه اى

Yaşam: جان ،حيات ،عمر،رمق ،مدت ،دوام ،دوران زندگى ،موجودات ،حبس ابد

: نزول کردن ،کم شدن کاهش ،تنزل ،کاهش يافتن ،کاهش azalmak

anlam :ادراک ،معنى مفاد،مدلول ،مصداق ،حواس پنجگانه ،هوش ،شعور،معنى

Hemen: فورا"،بدون واسطه

mutlaka :يقينا،محققا،مسلما،بطور حتم

iyi geliyor :مناسب بودن ،وفق دادن ،جور کردن ،خواست دادن

Zehir :زهر دادن ،چيز خور کردن سم ،سم ،شرنگ ،زهرالود،سمى ،مسموم کردن

dışarı :بيرون از،افشا شده ،اشکار،بيرون ،خارج از حدود،راه حل ،اخراج کردن ،اخراج شدن ،قطع کردن ،کشتن

yıkanmak :استحمام ،شستشوکردن ،ابتنى کردن ،حمام گرفتن ،گرمابه ،حمام فرنگى

:dışarı akmaبيرون ريزى ،طغيان ،ريزش ،جريان ،به بيرون جارى شدن

üzülmek :دردسر دادن ،مخل اسايش شدن ،نگران شدن ،جوش زدن و خودخورى کردن ،رنجش ،پريشانى ،

kısa :مختصر،قاصر،کوچک ،باقى دار،کسردار،کمتر،غير کافى ،خلاصه

bu yüzden :براى ان( منظور)،از اينرو،بنابر اين ،بدليل ان ،سپس

eksik:عيب ،کسرى ،فقدان ،نقص ،کمى

Yıkanmak:شستن ،شستشو دادن ،پاک کردن ،شستشو،غسل

değeri :ازرش ،قيمت ،بها،سزاوار،ثروت ،با ارزش

katmak :زياد کردن برد،اضافه کنيد،افزودن ،اضافه کردن

güzelleştirme :تزئين ،اراستگى ،پيراستگى ،زيور و پيرايه ،زينت

fırçası :شانه اى ،شانه کردن ،جستجو کردن

Tablo:عکس ، نقاشی
 
نوشته شده توسط یاد در 9:1 |  لینک ثابت   •